JAROSŁAW MOYCHO (Kupiec S.A.) – kierownik projektu
Przedsiębiorca od blisko 30 lat. Z sukcesami realizuje projekty inwestycyjne, a kierowane przez niego firmy stale odnotowują wzrost przychodów. Prezes Zarządu spółki Kupiec S.A., działającej na rynku surowców wtórnych.

dr hab. inż. JERZY Łabaj, profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej – koordynator merytoryczny fazy B + R
Specjalista z zakresu metalurgii ekstrakcyjnej, a zwłaszcza rafinacji próżniowej oraz zastosowania alternatywnych reduktorów w procesach metalurgicznych. Autor licznych publikacji, a także 2 patentów i 4 zgłoszeń patentowych. W swojej pracy skupia się przede wszystkim na rozwiązaniach pozwalających uzyskiwać metale o wysokiej czystości.


Członkowie zespołu badawczego

prof. dr hab. inż LESZEK BLACHA (Politechnika Śląska)
Specjalista z zakresu metalurgii ekstrakcyjnej i próżniowej oraz wytapiania stopów tytanu. Autor ponad 100 publikacji, 2 patentów i 4 zgłoszeń patentowych. Brał udział w wielu pracach badawczych, a częścią z nich kierował. Dotyczyły one głównie modelowania procesu parowania metali ze stopów, odzysku metali ze złomów i innych odpadów, wykorzystania odpadowych materiałów węglonośnych w wybranych procesach metalurgii ekstrakcyjnej i wytwarzania stopów tytanu.

prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz (Politechnika Śląska)
Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się technologie tworzyw metalicznych, stopy metali lekkich – głównie tytanu, stopy na osnowie faz międzymetalicznych i symulacja komputerowa przemian fazowych. Uzyskał 1 patent i 1 zgłoszenie patentowe.

dr inż. Tomasz Merder (Politechnika Śląska)
W swojej pracy zajmuje się m.in. fizycznym i matematycznym modelowaniem warunków hydrodynamicznych przepływu stali w kadzi pośredniej, hydrodynamiką procesu rafinacji ciekłych stopów metali, modelowaniem fizycznym zjawisk hydrodynamicznych zachodzących w trakcie procesów przedmuchiwania gazami.

dr inż. Bogdan Zdonek (Instytut Metalurgii Żelaza)
Specjalista z zakresu metalurgii żelaza i stali, rafinacji stali, konstrukcji pieców łukowych i kadziowych, technologii wytwarzania stali odpornych na korozję, technologii produkcji wlewków do kucia o dużej masie oraz technologii przygotowania ciekłej stali do ciągłego odlewania. Autor i współautor ponad 300 opracowań badawczych, artykułów i wdrożeń nowych technologii, a także .11 patentów i 4 zgłoszeń patentowych.

dr inż. ARTUR ŻAK (Instytut Metalurgii Żelaza)
Jego główne działania to m.in. technologia wytwarzania prętów do zbrojenia betonu klasy 500 MPa, technologia produkcji wlewków ciągłych ze stali z mikrododatkiem glinu, technologia obróbki cieplnej noży z nowych gatunków stali.

dr hab. inż. DARIUSZ WOŹNIAK (Instytut Metalurgii Żelaza)
Opracował m.in. projekt klatki walcowniczej do walcowania kształtowników precyzyjnych, optymalne parametry technologiczne prostowania szyn na prostownicy pionowej.

dr inż. HARALD KANIA (Instytut Metalurgii Żelaza)
Jest autorem różnych rozwiązań z zakresu technologii produkcji wlewków, a także zasypek krystalizatorowych w postaci jednolitych kształtek.