1. Opracowanie elementów modeli matematycznych przeznaczonych do symulacji procesu odwęglania tlenem gazowym roztopionego złomu stalowego z recyklingu opon samochodowych w kadzi odlewniczej
Wyniki badań służą do określenia optymalnych parametrów geometrycznych laboratoryjnej kadzi doświadczalnej, układu doprowadzenia tlenu i układu mieszania kąpieli gazem obojętnym, a także doboru ilości i natężeń przepływu reagentów.

2. Modelowanie hybrydowe zjawisk hydrodynamicznych zachodzących w kadzi do odwęglania i chemicznego dogrzewania kąpieli metalowej tlenem gazowym
Ten etap to określenie parametrów hydrodynamiki mieszania ciekłej stali w procesie odwęglania tlenem gazowym roztopionego złomu kordu z recyklingu opon samochodowych w kadzi odlewniczej dla warunków laboratoryjnych. Prowadzone dwutorowo prace obejmują symulacje i badania na zbudowanym modelu fizycznym kadzi stalowniczej. Na podstawie uzyskanych wyników weryfikowane są konstrukcja i parametry pracy projektowanej kadzi.

3. Budowa doświadczalnej kadzi do odwęglania i chemicznego dogrzewania kąpieli metalowej tlenem gazowym
Na podstawie badań symulacyjnych powstaje stanowisko kadzi z dobudowanym układem doprowadzenia gazowego tlenu wraz z pokrywą oraz układem odciągu spalin i dozowania dodatków stopowych i żużlotwórczych.

4. Próby doświadczalne odwęglania kąpieli metalowej gazowym tlenem w doświadczalnej kadzi
Przeprowadzenie prób odwęglania kąpieli metalowej z różnym udziałem złomu kordu zużytych opon samochodowych oraz przy zmiennych parametrach dmuchania tlenem i przedmuchiwania kąpieli argonem. Pozwala to na sprawdzenie zakładanych parametrów odwęglania kąpieli, a także zbadanie możliwości i skuteczności końcowej rafinacji stali wraz z korektą składu chemicznego.

5. Opracowanie podstaw procesowych wytwarzania stalowej walcówki
Na podstawie badań plastometrycznych stali dostarczonej w postaci wlewków określone są warunki, w których odkształcanie na gorąco odbywa się bez pękania i z pełną rekrystalizacją mikrostruktury. Eksperymentalnie ustalone są warunki nagrzewania wsadu do procesu walcowania oraz warunki chłodzenia gotowej walcówki po walcowaniu. Weryfikacja wyników tych badań odbywa się w warunkach eksperymentalnej linii do wytwarzania walcówki. W efekcie określone są warunki procesowe wytwarzania dobrej jakościowo walcówki stanowiącej wsad w procesach wytwarzania drutów drogą ciągnienia.

6. Opracowanie podstaw procesowych wytwarzania drutu stalowego
Wytwarzanie drutu stalowego o średnicy 0,2÷0,5 mm poprzez wielostopniowe ciągnienie na zimno walcówki, a następnie wykonanie pełnej charakterystyki otrzymanych drutów o różnej średnicy i porównanie ich z charakterystykami dostępnych na rynku drutów podobnego przeznaczenia, wytwarzanych przez innych producentów.